กระทรวงดิจิทัลฯ

“กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า”  เดินเครื่อง 8  โครงการสำคัญ

เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด 17 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร - กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” ที่จะดำเนินการผ่านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 6.2 ล้านราย พร้อมประกาศฉายภาพความสำเร็จในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” ปลายปี 2566 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญของ ดีป้า ที่จะดำเนินการภายใต้แนวคิด “DIGITALINFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ นายเนวินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อนำไปสู่การเป็น ‘พลเมืองดิจิทัล’ อีกทั้งสามารถต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับ/ปรับทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลสัญชาติไทย ลดการพึ่งพาบุคลากรต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของคนไทย ผลักดันกิจกรรมคลื่นลูกใหม่อย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เกม และอีสปอร์ต พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย...