กตป

มศว. ร่วมกับ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเวทีภาคกลาง รับฟังความคิดเห็น ประชาชน ผู้ประกอบการ

มศว. ร่วมกับ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเวทีภาคกลาง รับฟังความคิดเห็น ประชาชน ผู้ประกอบการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...