เทพไทย มุ่งมั่น พัฒนาสินค้าควบคู่กับคนทำงานคว้ารางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน’

เป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจอีกครั้ง หลังจากยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้น ผสมฟลูออไรด์ รสดั้งเดิม ตราเทพไทย โดย เทพไทย โปรดัคท์ ได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ บนเวที “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ล่าสุด เมื่อวันก่อน (22 กันยายน 2566) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศและมอบรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และประโยชน์จากการนำหลักสิทธิมนุษยชน มาใช้ในการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ

งานนี้ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด องค์กรธุรกิจขนาดกลาง บริหารงาน โดย คุณกร สุริยพันธุ์ หนึ่งในองค์กรที่ถูกเลือกให้เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยการทำงานของคณะอนุกรรมการที่ติดตาม พิจารณา คัดเลือก และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด กล่าวภายหลังเข้ารับเกียรติบัตรรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ว่า ในครั้งนี้ว่า

“เทพไทย โปรดัคท์ รู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้ง เช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้ว 2565 ที่องค์กรเราได้รับรางวัลนี้ ในประเภทธุรกิจขนาดกลาง ระดับดี มันสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรเราได้ดำเนินธุรกิจตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่อยากให้องค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ มีความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักการสิทธิมนุษยชน มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานในงานทุกระดับ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ซึ่งทางเทพไทยได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติใช้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในองค์กรอย่างสมบูรณ์”

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัล จะเป็นองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของแต่ละองค์กร โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน แต่ยังช่วยให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทยลดลง นอกจากนี้ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนนำพาสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทพไทย โปรดัคท์ องค์กรเจ้าของภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ใช้สมุนไพรต่าง ๆ ในประเทศไทย พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น สรรสร้าง ยาสีฟันเทพไทย นวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อสุขภาพคนไทย ผ่านการบริหารจัดการ ที่ใช้หลักสิทธิมนุษยชน จึงนำไปสู่มาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

About Author