“สวนสุนันทา” ผลิตบัณฑิตมีความเป็นเลิศตอบโจทย์ตลาดแรงงานภาคธุรกิจบริการแบบครบวงจร

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สาขาวิชาการจัดการโรงแกรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสมาคมโรงแรมไทย และโรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ณ ห้องกมลฤดี โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานลงนามร่วมกับ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ลงนามร่วมกับ คุณจันทรา ทองเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ มีผู้บริหาร คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ยังได้มีการรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น“แนวทางการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถานประกอบการ รองรับการฝึกอบรมในสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ” โดยมี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณพิริยะพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการส านักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นวิทยากรดำเนินการบรรยาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “สำหรับการจับมือร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาคมโรงแรมไทย และโรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต่าง ๆ และการฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษา และร่วมกันส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ ความความสามารถและมีมาตรฐานด้านธุรกิจให้บริการโรงแรมและที่พักแบบครบวงจร อีกทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านการโรงแรมและธุรกิจที่พัก อีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าพัฒนาความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพโดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงอันจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์และนักศึกษาในอนาคต ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีมาตรฐานสู่ธุรกิจบริการของประเทศต่อไป”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (Bachelor of Arts Program in Hotel and Lodging Business Management) เป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่นด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมที่พัก และธุรกิจบริการที่เป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ระบบการบริหารงานโรงแรมและที่พักมีการบริหารจัดการที่มีความเป็นสากลมากขึ้น สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเข้าสู่สายวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในชั้นเรียน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรมซึ่งก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งมุ่งเน้นการเข้าสู่การทำงานในสถานการณ์จริงรวมทั้งการเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกตำรา”

คณบดี กล่าวต่ออีกว่า “สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและที่พัก ตอบรับลักษณะของที่พักในปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อที่จะประกอบอาชีพได้ในโรงแรมระดับ 5 ดาวและโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง สามารถนำวิชาชีพไปเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของที่พักในรูปแบบอื่นๆ รวมถึง ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ บาร์ และเครื่องดื่ม หรือ การบริการในสายการบิน เพราะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก นักศึกษาจะได้ฝึกความชำนาญทุกทักษะ ทั้งด้านการบริการห้องพัก อาหารเครื่องดื่ม และงานครัว รวมถึง วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น การเป็นผู้ประกอบการด้วย โดยสาขาวิชา ฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยมีการฝึกงาน 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทักษะที่หลากหลาย และให้คำตอบกับตนเองได้ว่าแผนกหรือส่วนงานใด ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จในอาชีพได้”
“นอกจากนี้ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจที่พักและธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ / ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจประชุมสัมมนาและนิทรรศการ / ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจสปาและสุขภาพ / พนักงานในธุรกิจการบิน / ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง” คณบดี กล่าวในที่สุด

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566รอบที่ 4 รอบ Direct Admission ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.0655760099 / 0928696380 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.chm.ssru.ac.th