สวนสุนันทา จับมือ กอช. หนุนประชาคมวางแผนออมเงินสร้างอนาคต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “วางแผนเพื่อออม พร้อมสร้างอนาคต กับ กอช.”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม มี นายยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ทั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก