“อายิโนะโมะโต๊ะ” คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นองค์กรรักษ์โลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ (Green Office) ประจำปี 2565 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีเยี่ยม (ทอง)” จากโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมมุ่งสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบในระดับสากลในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

“รางวัลสำนักงานสีเขียว” จะมอบให้กับสำนักงานที่มีการนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “อายิโนะโมะโต๊ะ” ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการจัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในสำนักงาน การลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน ฯลฯ นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกที่ได้วางไว้ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นในการสร้าง คุณค่าร่วมให้กับสังคม ผ่านการดำเนินการเพื่อลด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้ปณิธาณ การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ “The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ