สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023

Dongtan Engineer Forum 2023 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Climate Change : The Next Crisis Time to make sustainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเวิลด์บอลรูมชั้น 23

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวว่า “จากผลสืบเนื่องของโลกและประเทศไทยที่เริ่มก้าวสู่มหันตภัยวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศน์  ซึ่งต้องลงมือกระทำแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งวิกฤตโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว สาธารณชนจึงต้องตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อด้านพลังงาน เทคโนโลยี ลามไปถึงเศรษฐกิจและสังคม สมาคมฯได้ติดตามและห่วงใยในปัญหาวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่านมาร่วมปาฐกถาและเสวนา ซึ่งงานครั้งนี้จะมุ่งตรงประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาครัฐและภาคประชาชน

สมาคมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเข้ารับชมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมฯ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R] กล่าวว่า “ วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดคุยถึงคำนิยามหรือความสำคัญของ โลกร้อน’หรือ’COP 27’ กันอีกแล้ว แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องลงมือทำกันอย่างจริงจังและเร่งด่วน   เพื่อช่วยกันทำให้โลกของเราใบนี้เป็นสีเขียวด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน “

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานการจัดงาน ได้กล่าวกำหนดการจัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023 (ครั้งที่ 3) หัวข้อเรื่อง  Climate Change : The Next Crisis  (Time to make sustainability into action)  “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”  โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก วิทยากร ผู้ชำนาญการ นักบริหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

Session1 : KeyNote Speaker (เวลา 12.40-14.30)

1. คุณวราวุธ ศิลปอาชา       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 **การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้วิกฤตมหันตภัยโลกร้อน

2. คุณกุลิศ สมบัติศิริ           ปลัดกระทรวงพลังงาน

**Thailand Energy Strategies

3. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

** ภารกิจเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กระแสโลกร้อน

4.  ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**Climate Change: Impact On Publice Health

5. คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร   ผู้ว่าราชการจังหวัด

**นวัตกรรมสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม (Clean Energy And Technology In Smart City Development)

Session 2 : Panelist  (เวลา 14:30-16:20)

1.  ดร.รสยา เธียรวรรณ       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี จำกัด (มหาชน)

**Innovation&Disruption ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) กับการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

2.  รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ,อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** เปลี่ยนวิกฤตปัญหาขยะเป็นพลังงานทดแทน

3.  คุณอัญชลี ชวนะลิขิกร   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

**Circular Economy กับบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด

4.  คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

**บทบาทสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจในยุค GREEN ECONOMY

5.  คุณเกียรติชาย ไมตรีวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

**นโยบายเชิงรุกและความคืบหน้ากับการผลักดันคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยไปสู่ NET ZERO

Session 3 : Special Talk  (เวลา 16:30-17:00)

1.  คุณนิติ เมฆหมอก  นายกสมาคมไทยไอโอที

2.  Mr. Carsten Park Andreasen  Group CEO of Combineering.

3.  ดร. มัชฌิมา ทองเดชศรี  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ)

**Climate change impact: How to make sustainability into actions

ผู้ดำเนินรายการ

1.  คุณรัฐรุจน์  เกียรติวัชรอนันต์                บรรณาธิการบริหาร Reporter Journey

2.  ดร.กาจวิศว์  กล้าหาญ              ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด

3.  คุณนิตยา  กีรติเสริมสิน             ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณประสิทธิ์ ได้กล่าวทิ้งท้าย “ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมรับฟังสิ่งที่กำลังเป็นวิกฤตต่อมวลมนุษยชาติซึ่งวิกฤตนี้ แก้ไขได้ที่นี่”