“85 ปีสวนสุนันทา”เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 85 ปีสวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และที่สำคัญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นการสานพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับหน่วยงานภาคเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน

รศ.ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “การส่งเสริมให้มีกิจกรรมดี ๆ ลักษณะนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษา นับเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมลักณะนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชน และสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป ที่สำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้ตรงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง และห่างไกลจากยาเสพติด สนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมทำบุญเพื่อมอบโอกาสนักเรียน นักศึกษาที่ได้มีโอกาสในการศึกษา อีกด้วย”

You may have missed