“ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม” รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ประจำปี 2565

ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ประจำปี 2565

ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม  ประธานกรรมการ บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2565 จาก พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รองเจ้าคณะภาค 15  โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่  บุษบา ดาวเรือง, กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, สุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ,  สันติสุข จงมั่นคง, ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ภาวิต จิตรกร, สถาพร พานิชรักษาพงศ์, เดียว วรตั้งตระกูล,  ก่อลาภ สุวัชรังกูร  และ  ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม  ร่วมแสดงความยินดี  ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เพลส  เมื่อวันก่อน