“เอส แอนด์ พี” ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

นางมณีสุดา ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ
นายกำธร ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท
จ ากัด (มหาชน) รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star
Sustainability Awards โดยมี ดร.ภากร ปี ตธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานมอบ พร้อมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์(ที่ 2 จากขวา) ประธานบรรณาธิการวารสาร
การเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล Set Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสิน
รางวัล ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอส แอนด์ พี อยู่ในธุรกิจกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถปรับตัวท่ามกลางแรงกดดันทางภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดทางธุรกิจ ตลอดจน สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนับเป็นก้าวสำคัญที่ การันตีความพร้อมก้าวสู่ปีที่ 50 ของเอส แอนด์ พี อย่างยั่งยืน