“พรรคพลังประชารัฐ” สนับสนุนโครงการประชารัฐแลนด์ หนุน “Metaverse” พัฒนาประเทศ

“โครงการประชารัฐแลนด์ Metaverse” โดย นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการฯ หวังให้ “โครงการประชารัฐแลนด์ Metaverse” ได้พัฒนาไปพร้อมกับความร่วมมือทั้งกับภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ ในการนำเทคโนโลยีผูกกับระบบโครงสร้างประเทศ ประชาชนทุกคน
ได้เข้าถึงโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การทำงาน แหล่งทุน ตลอดจนการบริการภาครัฐ สามารถเข้าถึงหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมมือบน ประชารัฐแลนด์ Metaverse นี้ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกันครับ

• พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแรกและพรรคเดียวที่ตอบรับสนับสนุนโครงการประชารัฐแลนด์ Metaverse ของเรา ซึ่งโครงการฯ ส่งหนังสือแจ้งไปถึงทุกพรรค
• หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรับฟังรายละเอียด รับฟังข้อเสนอของกลุ่มโดยยอมรับการเข้ามามีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ สิ่งนี้จะผลักดันเศรษฐกิจไทย ให้ก้าวหน้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มาถึง จึงตอบรับสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการประชารัฐแลนด์
• โปรเจคขายฝากข้าว โดยใช้ NFT ผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนาไทยทั้งประเทศ
• “ประชารัฐแลนด์” กำลังเตรียมเปิดตัวโปรเจคเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้จากต้นไม้อีกทั้งมุ่งรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• โปรเจคด้านการศึกษาที่โครงการอยากปรับโครงสร้างการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเรียนตามความต้องการได้
• ในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) “ประชารัฐแลนด์” พร้อมส่งมอบ “โฉนดดิจิทัลฟรีคนละ 50ตารางวา จำนวน 20 ล้านโฉนดแรก แก่ประชาชนทุกคนที่เข้ามาลงทะเบียน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน หลังจากเราเริ่มโครงการฯมาไม่นาน มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปกว่า 13 ล้านคน
สนใจลงทะเบียนรับโฉนดที่ดินดิจิทัลได้ที่ www.ประชารัฐแลนด์.com