มูลนิธิศุภนิมิตฯ คว้ารางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น’ ประจำปี 2565

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบรางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น’ ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทภาคประชาสังคม แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับมอบรางวัลนี้จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

“ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เราช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความเสมอภาค ยุติธรรม และ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในพื้นที่ห่างไกลและลำบากที่สุด เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้เด็กได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ สนับสนุนครอบครัวและชุมชน เอาชนะความยากจน และก้าวไปสู่การมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เป็นกำลังของสังคม และประเทศชาติต่อไป” ดร.สราวุธ กล่าวถึงเป้าหมายในการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และทุกภาคส่วนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้กลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมปัจจุบัน ได้เข้าถึงสิทธิบริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านต่างๆ ทั้งหมดคือการดำเนินงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับรากของปัญหา เสริมพลังความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเปราะบาง เพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรม ของเด็กทุกคน

ดร.สราวุธ ยังได้กล่าวย้ำถึงความสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เกิดจากการสนับสนุนจากผู้อุปการะ ผู้บริจาค หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงในระดับชุมชน ที่ทั้งผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ต่างมีส่วนร่วมคิด วางแผน ลงมือทำ เพื่อให้ชุมชนของพวกเขาพัฒนาและมีความเข้มแข็งขึ้น

ทั้งนี้ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ของกระทรวงยุติธรรม ดำเนินงานโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คัดเลือกองค์กรทั้งภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีการดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

About Author