ถือหุ้น ILINK ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.38 บาท พร้อมแต่งตั้ง 3 กรรมการใหม่ ดันต่อยอดธุรกิจด้าน HealthTech

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ซึ่งนับเป็นทิศทางที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ที่เตรียมพร้อมจะพัฒนา เดินหน้าขับเคลื่อนทุก ๆ ธุรกิจ ให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

         โดยผู้ถือหุ้น ILINK ไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผลบนผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ
0.38 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 543,632,325 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 206.58 ล้านบาท อีกทั้ง ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน (จากเดิม
9 ท่าน เป็น 12 ท่าน) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนี้

                  1. นายแพทย์สุขุม        กาญจนพิมาย             กรรมการอิสระ

                  2. แพทย์หญิงลิลรฎา    อนันตรัมพร              กรรมการบริษัทฯ

                  3. นางสาววริษา          อนันตรัมพร                กรรมการบริษัทฯ

เพื่อขับเคลื่อน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงสอดรับกับ
กลยุทธ์การขยายธุรกิจไปสู่ด้าน Healthcare Technology โดยบริษัทย่อยต่อไป และภายในงานครั้งนี้
ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ สำนักงานใหญ่