สวนสุนันทา จับมือ บ.ประชารัฐรักสามัคคีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าทอมือไทยสู่สากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Creative Young Designers” ปี 2564 ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ นับเป้นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาศัยกภาพของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันโดยตรงกับชุมชนผู้ผลิตต้นน้ำที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่มาของลายผ้าที่มีทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ แลเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดให้นักศึกษาและชุมชนได้มีโอกาสเปิดมุมมองเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมร่วมกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปและการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอดมือให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา