“กรมการค้าภายใน” ลงพื้นที่-รับซื้อมะม่วง แก้ปัญหาเชิงรุก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายมะม่วงฟ้าลั่น ณ จุดรวบรวมกลุ่มบ้านวังคล้าย อำเภอวังทรายพูน และจุดรวบรวมกลุ่มบ้านหนองสองห้อง อำเภอสากเหล็ก ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรมการค้าภายใน จึงได้เร่งขับเคลื่อนดำเนินการรับซื้อมะม่วงฟ้าลั่น เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ต้นเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการรับซื้ออย่างต่อเนื่องในราคา กก.ละ 10 บาท เป็นราคานำตลาดส่งผลให้เกษตรกรมีความพอใจในราคาเป็นอย่างมาก โดยได้นำผลผลิตมะม่วงไปจำหน่ายในโครงการรถโมบายพาณิชย์ช่วยประชาชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงในเคหะชุมชนต่าง ๆ

​ทั้งนี้ในปัจจุบัน เป็นช่วงปลายฤดูการผลิตของมะม่วงฟ้าลั่น ซึ่งผลผลิตในช่วงนี้มีลักษณะแก่จัด เกษตรกรจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดในปริมาณมาก โดยเฉพาะผลผลิตตกเกรดที่ไม่มีตลาดรองรับ กรมฯ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร สถานีบริการน้ำมัน PT รับซื้อผลผลิตตกเกรดจากกลุ่มเกษตรกรเพื่อแปรรูป นำไปเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการในปั๊มน้ำมัน รวม 300 ตัน โดยรับซื้อในราคา 5 บาท ซึ่งเป็นราคานำตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายในช่วงปลายฤดู