มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เปิดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 130 ชม. ออนไลน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ออนไลน์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักสูตรได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ของ สบส.กระทรวงสาธารณสุขได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี โทร.084 060 3493 อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย โทร.085 811 9939 สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด https://forms.gle/ke7JX8ZL3o7r1bvG8