ยกระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 คุมโอไมครอน

สำหรับมาตการการป้องกันควบคุมโรคในระดับ 4 – สถานที่เสี่ยง :

เปิดได้เฉพาะที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิต– การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : เกณฑ์จำนวนคนให้รวมกลุ่มได้ตามระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค รายจังหวัด– การเดินทางข้ามพื้นที่ / ข้ามจังหวัด : ให้ Work From Home, ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่– การเดินทางเข้าประเทศ : Quarantine (ลดวันกักตัว)


คำแนะนำสำหรับประชาชนและสถานประกอบการ– ไปสถานที่เสี่ยง : งดเข้าสถานที่เสี่ยง, ร้านอาหารปรับอากาศ, งดทานอาหารร่วม – ดื่มสุราในร้าน, เลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด, ห้าง– ร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมา : เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน / งดร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเกณฑ์ฯ– เดินทางข้ามพื้นที่ / ข้ามจังหวัด : WFH 50% – 80%, ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัว– ปฏิบัติตามมาตรการ UP : เน้นสวมหน้ากาก 100%– เดินทางออก – เข้าประเทศ : เลี่ยงไปต่างประเทศ, เข้าประเทศ, กักตัวในระบบ AQ


ทั้งนี้ ระบบเตือนภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคมีทั้งหมด 5 ระดับ คือระดับ 1 ใช้ชีวิตได้ปกติ แบบ COVID Free Settingระดับ 2 เร่งเฝ้าระวัง คัดกรอง เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม 1,000 คนขึ้นไประดับ 3 จำกัดการรวมกลุ่ม ทำงานจากที่บ้าน 20 – 50% คัดกรองก่อนเดินทาง เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม 200 คนขึ้นไประดับ 4 ปิดสถานที่เสี่ยง ทำงานจากที่บ้าน 50 – 80% ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ ใช้ระบบกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศระดับ 5 จำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเคอร์ฟิว ซึ่งจะมีการกำหนดมมาตรการตามระดับเตือนภัยทั้ง 5 ระดับ