สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านระบบ Online

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านรูปแบบ online เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเรียนรู้ คิดและทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์”

อธิการบดี กล่าวอีกว่า “อยากให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ณ วันนี้ อาจดูว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย แต่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเป็นจริง รวมทั้งเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย วิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการดำรงชีวิตควบคู่กับมนุษย์ไปแล้ว”

“สิ่งสำคัญที่เยาวชนจะต้องทำให้ได้ คือ ฝึกฝนตนเองในเบื้องต้น ให้เป็นคนที่มีระบบความคิดและมีเจตคติในเชิงวิทยาศาสตร์ หากทำได้อย่างนี้แล้ว เราจะรู้สึกสนุกสนานกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เราจะมีความรู้สึกว่านี่คือ “สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่ วิทยาศาสตร์ช่วยได้จริง” ทั้งเรื่องการคิด การมอง การกระทำ ทุกๆ อย่างล้วนแต่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น”

จึงขอเชิญชวนและขอต้อนรับเด็กนักเรียน เยาวชนทุกคนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในปีนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ เพจ facebbook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เว็บไซต์ www.ssru.ac.th

About Author