ก.มหาดไทย – สมาคมแม่บ้าน ร่วมออกร้านค้ากาชาดออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่ ในงานกาชาด ประจำปี 2564

กระทรวงมหาดไทย – สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมออกร้านค้ากาชาดออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่ในงานกาชาด ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 ธ.ค. 64 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com พร้อมคว้ารางวัลชมเชยการประกวดร้านกาชาด จากผลงานการออกแบบในลักษณะ Virtual Reality 360 องศา ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการฯ

วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวร้านค้ากาชาดออนไลน์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายชยาวุธ จันทร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสื่อมวลชน ร่วมงาน โดยเป็นการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ไปยังศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ทั่วประเทศ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและสภากาชาดไทย มีภารกิจที่สำคัญในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานก็มีที่มาจากการได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงสถาปนากระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระองค์ทรงมอบพระปณิธานในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อันเป็นแนวทางการทำงานของชาวราชสีห์ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยนี้ เป็นระยะเวลากว่า 129 ปี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ในขณะที่สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” หรือ “สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 ทำหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยและการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภัย ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง มีคติทัศน์ของสภากาชาดไทยที่ว่า “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” ซึ่งนับถึงปัจจุบัน สภากาชาดไทยมีอายุครบ 128 ปี โดยในส่วนของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เคียงข้างกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ทำหน้าที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในทุกพื้นที่อำเภอและจังหวัดของประเทศไทย เคียงข้างผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข

“กระทรวงมหาดไทย และสภากาชาดไทย มีจุดมุ่งหมายในการทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเสาหลักร่วมกันในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนาน นับเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนากระทรวงมหาดไทย และสภาชาดไทยขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมุ่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจนานานัปการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวพระราโชบายในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติสุขได้โดยเร็ว ซึ่งชาวมหาดไทย รับใส่เกล้าฯ มาปฏิบัติเคียงข้างกับการบรรเทาทุกข์ ของสภากาชาดไทย” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทยจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 อีกปีหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ เพื่อเป็นกิจกรรมการกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่จัดแถลงข่าวเปิดตัวในวันนี้ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Red Cross Fair) พัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มงานกาชาดประจำปี 2564 ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความชื่นชอบของผู้เที่ยวชมงานทุกกลุ่ม ทุกวัย มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้า log in เข้าระบบ เพียงกรอกข้อมูลครั้งเดียว ก็สามารถเที่ยวชมงานได้แล้ว สำหรับการเลือกซื้อสินค้า/ใช้บริการอื่น ๆ และการบริจาคเงิน โดยในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2564 มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น โซนสวนสนุก บ้านผีสิง ชิงช้าสวรรค์ทิพย์ ชมวิว 360 องศา ฉายหนังกลางแปลง 14 วัน 14 เรื่อง เขย่าเซียมซีลุ้นคำทำนาย เกมออนไลน์ สอยดาว ปาเป้า เกมเศรษฐีชิงรางวัล จับคู่ลุ้นรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ อาทิ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านโครงการส่วนพระองค์ ผ้าไทย กระเป๋า เครื่องจักสาน อาหาร ผักดองวังสระปทุม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสินค้าจากร้านค้าหน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากนี้ มีการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าเอกชนแบรนด์ดังมากมาย และร้านจากเหล่ากาชาดจังหวัด คัดสรรสินค้าดีประจำจังหวัดมาจัดจำหน่ายในโซนสภากาชาดไทยกว่า 200 ร้าน การประกวดขวัญใจงานกาชาด เฟ้นหาทูตแห่งการให้ โซนพยากรณ์ดวงชะตาออนไลน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม โขนละคร การแสดงดนตรีจากศิลปิน นักแสดง เลือกสั่งอาหารมื้อพิเศษ เครื่องดื่มยอดฮิต พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานกาชาด จัดส่งรวดเร็วกับพันธมิตรขนส่งระดับประเทศ รวมถึง Virtual Exhibition แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ และสถานเสาวภาเปิดสวนงูให้ชมถึงหน้าจอ ทั้งนี้ ยังสามารถร่วมบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกายกับสภากาชาดไทย จองคิวบริจาคโลหิตผ่านระบบออนไลน์ ซื้อเสื้อและสินค้าที่ระลึกงานกาชาดประจำปี 2564 สลากกาชาดลุ้นรางวัลใหญ่จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยออกสลากลุ้นรางวัลพร้อมกันวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานกาชาด ปี 2564 ได้แก่ 1) การจำหน่ายบัตรสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ลุ้นชิงรางวัล มูลค่ารวมประมาณ 1,826,250 บาท ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท 5 รางวัล และรางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 20 รางวัล 2) การออกร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในลักษณะ Virtual Reality 360 องศา โดยสามารถสวมแว่นตาอัจฉริยะ (VR Headset) เพื่อเพิ่มอรรถรสการเข้าชมร้าน ซึ่งจะมี “น้องแก้ว” สัญลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นผู้นำชมนิทรรศการร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยได้รับการออกแบบลักษณะร้านด้วยแนวคิดหลักจากอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สไตล์โคโลเนียล ล้อมรอบด้วยต้นแก้ว แบ่งเป็น 4 นิทรรศการ และ 1 ร้านจำหน่ายสินค้า คือ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยขึ้นที่บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2522” 2. นิทรรศการภารกิจสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำงานด้วยความสนุก สร้างสุขด้วยการให้” 3. นิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายภารกิจสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด – 19 อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการคัดแยกขยะและทำถังขยะเปียก รณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และรณรงค์ส่งเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กเล็กและแม่ 4. นิทรรศการส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทย ภายใต้โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยสมาคมฯ ได้ต่อยอดโครงการฯ จากการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และ 5. ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tambon One Product) “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยส่งมอบความสุขให้สนุกกับการ Shopping ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 5 ห้อง คือ (1) ผลิตภัณฑ์อาหาร (2) จำหน่ายของขวัญ ของฝาก (3) จำหน่ายผ้าไทย (4) จำหน่ายของใช้ทันสมัย Trendy Product และ (5) ห้องจำหน่าย OTOP Top sale ซึ่งทุกท่านสามารถเลือกสรรสินค้าที่ชื่นชอบและซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่เคารพนับถือและบุคคลที่เรารัก ซึ่งจากผลการประกวดร้านค้ากาชาด ประจำปี 2564 ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากการจัดทำร้านในลักษณะ Virtual Reality 360 องศา ได้รับเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการฯ พร้อมให้การต้อนรับผู้ร่วมงานทุก ๆ ท่าน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คือ การประกวดขวัญใจกาชาดประจำปี 2564 โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ส่งผู้เข้าร่วมการประกวดขวัญใจกาชาด คือ นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลข 15 ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจ “น้องดรีม” ได้ด้วยการมอบดอกไม้ โดยดอกไม้ 1 ดอก เท่ากับบริจาค 10 บาท ให้สภากาชาดไทย โดยร่วมส่งกำลังใจได้ที่ activity.redcrossfair.com/vote ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคด้วยการโหวตให้กับน้องดรีม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งในรูปแบบบริจาคครั้งเดียวหรือนำยอด e-receipt ไม่เกิน 2 ยอดรวมกัน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถติดต่อสมาคมแม่บ้านมหาดไทยทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-9879 เพื่อประสานการออกใบเสร็จกับสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 และนอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งผู้เข้าประกวด อีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ลำดับที่ 4 นางสาวณภัทร เทพพูลผล จากกรมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 12 นางสาวปรัชญามาศ ไชยโย จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำดับที่ 16 นางสาวพิมพ์นารา จิตรัตน์ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และลำดับที่ 17 นางสาวมนัสนันท์ ไตรติลานันท์ จากเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประการสำคัญที่สุดในการร่วมงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564 คือ ทุกท่านจะได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย มาร่วมกันทำบุญด้วยการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกันนคะ” ดร.วันดี กล่าวทิ้งท้าย

About Author