คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน


คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่  1 กรุงเทพมหานคร

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่  1 กรุงเทพมหานคร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณกรณ์ บุญมี และ ดร.ผ่องศรี เวสารัช  เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 211 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2563  กรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะที่ 1 ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ กรมฯ จึงจัดการประชุม ฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  อาทิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสมาคมฟ้าสีรุ้ง ผู้แทนเครือข่าย Global Compact ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทน กอ.รมน. ฯลฯ

นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่อีก  4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 3 ภาคกลาง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 5 ภาคใต้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็น   ได้ที่ website กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  banner ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้ถึง  10 สิงหาคม 2564 นี้

ช่องทางติดตามเรา
Website : https://siamrathnews.com/
Facebook : สยามรัฐวาไรตี้
Youtube : Siamrath Variety
Instargram : Siamrath Variety
Toktik : Siamrathonline

Siamrathnews.com

Read Previous

“ซีเนริโอ” เสนอ บทสัมภาษณ์พิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ จาก “THE RAINBOWLIST”

Read Next

HSBC ส่งมอบน้ำใจในวิกฤติโควิด

Loading...