จัดพิธีลงนาม MOU โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1″


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1” สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมสร้างเครือข่าย “ฮีโร่น้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ” ช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในชุมชน เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าสูงสุด เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้จัดตั้งขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากคราวเมื่อเกิดเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๕๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน จำนวน 8 โรงเรียน ทั้งนี้ โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมมือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พิทักษ์น้ำ ตลอดจนสามารถสังเกตตรวจสอบท่อประปาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านเบื้องต้นด้วยการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานผู้ให้บริการด้านน้ำประปา คือการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ำ จะช่วยรักษาทรัพยากรที่สำคัญของชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1 ในครั้งนี้ กปภ.สาขาที่มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน จะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการประหยัดน้ำ วิธีการสังเกตน้ำสูญเสีย ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ำและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายสำคัญในการมีส่วนร่วมอาสาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำและท่อแตกรั่วฉุกเฉินภายในชุมชน เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำ โดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ กปภ.สาขาใกล้เคียงหรือทาง PWA Contact Center 1662

Siamrathnews.com

Read Previous

“แพร วทานิกา” แจ้งความ “คนสนิท” ข้อหาลักทรัพย์

Read Next

กิจกรรม BNK48 Music Box ครั้งที่ 2 แฟน ๆ ประทับใจการโชว์ร้องเพลง+เล่นดนตรีของเมมเบอร์สุดเจ๋ง

Loading...